Sukces ucznia Elektryka na olimpiadzie

Piotr Marciniak – uczeń klasy czwartej Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku został finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B: wynalazczość.

Piotr Marciniak jest tegorocznym maturzystą, kształcącym się w zawodzie technik informatyk. W latach: 2018-2019, dwukrotnie był stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej odnosił także sukcesy w licznych konkursach informatycznych np. Informiada oraz w międzynarodowym konkursie matematycznym Euklides.    

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości ma charakter naukowo – techniczny, której celem zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Głównym organizatorem olimpiady jest Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów.

Do Olimpiady uczniów przygotowywał mgr inż. Kamil Zapała – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Informacje o wynikach można znaleźć po adresem strony: http://www.pzswir.pl/pliki/Olimpiada/2019_20/Wyniki_BlokB_2019_20.pdf


 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu