Rozpoczęły się prace w ramach zadania „Uporządkowanie terenu zieleni i nasadzenie drzew, krzewów spełniając funkcję ostoi dla zwierząt i ptaków”

Wysokość otrzymanego dofinansowania to 18.800 zł. 

Przedmiotowe zadanie polega na uporządkowaniu terenu, nasadzeniu drzew owocowych (50 szt.), nasadzeniu krzewów ozdobnych i owocowych w ilości 300 szt., montażu małej architektury, ławek, koszy na śmieci, a także oczyszczeniu i odnowieniu istniejącej enklawy zieleni tworząc przez to dogodne warunki bytowania dla zwierząt i ptaków.

Teren objęty przedmiotowym zadaniem zlokalizowany jest przy ul. Toruńskiej od nr 46 do 54 i nr 62, we Włocławku.

Wykonawcą zadania jest Zakład Pielęgnacji i Zakładania Terenów Zieleni „Platan”. Koszt zadania to 31.000,00 zł.

W ramach programu Priorytetowego Ochrony Przyrody 2019 Urząd Miasta Włocławek złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie przedsięwzięcia „Uporządkowanie terenu zieleni i nasadzenie drzew, krzewów spełniając funkcję ostoi dla zwierząt i ptaków”. 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu