„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Gmina Miasto Włocławek w roku 2020 ponownie przystąpiła do realizacji programu „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, którego celem  jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie ogłasza się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków finansowych PFRON dla niżej wymienionych adresatów w poszczególnych obszarach.

Programu:

1) obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3)  obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4)  obszaru D (likwidacja barier transportowych):

a)  placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b)  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Szczegółowe informacje, wzory wszystkich wniosków oraz wykazy wymaganej dokumentacji zostały zamieszczone na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/  

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowa 8/10, sporządzony zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i  projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Natomiast wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w terminie  do dnia 30 listopada 2020 roku. Projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu