Kto poprowadzi kawiarnię obywatelską?

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert narealizację zadania publicznego w zakresie
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Przedmiotem konkursu jest prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”
przy ul. 3 Maja 9.
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi do 70
000,00 zł.
Zadanie realizowane jest w związku z wdrażaniem projektu ,,Śródmieście na drodze do
zmian -opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum
Włocławka", współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.
Ogłoszenie o otwartym konkursie zostało opublikowane 6 lipca. Termin składania ofert
wyznaczony został na 21 dzień od daty opublikowania ogłoszenia.
Decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanych środków publicznych podejmie
Prezydent Miasta Włocławek po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej,
powołanej specjalnie w tym celu.
Foto: Wikipedia


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu