Będą stypendia dla humanistów – wnioski po wakacjach

O stypendia w ramach marszałkowskiego programu ,,Humaniści na start!” będą mogli ubiegać się uczniowie, który spełnią łącznie następujące warunki:

- uczęszczają do klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej lub do liceum, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

- w ostatnim zakończonym roku szkolnym, poprzedzającym nabór wniosków otrzymali promocję do następnej klasy, bądź otrzymali świadectwo ukończenia szkoły;

- uzyskali w ostatnim zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki;

- uzyskali w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych poprzedzających nabór wniosków, tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady albo tytuł laureata lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach;

- uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium przyznawane będzie na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie. Będzie można je wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły. Wysokość stypendium uzależniona jest od ocen i osiągnięć ucznia oraz rodzaju szkoły, do jakiej dana osoba uczęszcza.

Na rok szkolny 2018/2019 planowane jest przyznanie 600 stypendiów, wnioski będą przyjmowane od 1 do 30 września.

 

Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32846-500-zlotych-stypendium-dla-humanistow-wnioski-po-wakacjach


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu