W dniu 15 lutego 2018 roku obradowała Rada Powiatu we Włocławku

0

Przyjęty porządek obrad XXXI sesji składał się z 24 punktów. Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  1. Nr XXXI/309/18 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi.
  2. Nr XXXI/310/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018-2026.
  3. Nr XXXI/311/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018.
  4. Nr XXXI/312/18 w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
  5. Nr XXXI/313/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym.
  6. Nr XXXI/314/18 w sprawie delegowania radnych do składu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego oraz określenia zasad zwrotu członkom i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w jej pracach.

 

Rada rozpatrzyła i przyjęła: sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 15 grudnia 2017 roku do dnia 7 lutego 2018 roku,  sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 8 lutego 2018 roku do dnia sesji;  informację dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przechodni Specjalistycznych we Włocławku za 2017 r.;  sprawozdanie Starosty Włocławskiego i Prezydenta Miasta Włocławek z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2017 rok; sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku w 2017 roku; sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku w 2017 roku; sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku w 2017 roku; sprawozdanie z działalności Komisji Środowiska Rady Powiatu we Włocławku w 2017 roku; sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku w 2017 roku.

Rada podjęła również stanowisko Rady Powiatu we Włocławku popierające projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym.

W trakcie sesji radni zgłosili zapytania i interpelacje dotyczące między innymi:  stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie budowy obwodnicy Lubrańca, utworzenia punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej w Boniewie.

Rada zapoznała się także z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zakazu propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. 

Przebieg realizacji porządku obrad będzie zawierał protokół z obrad Rady Powiatu, zamieszczony na stronie http://bip.powiat.wloclawski.pl w katalogu - Akty publicznoprawne, protokoły. Z treścią zaś podjętych uchwał można zapoznać się na w/w stronie w katalogu – Uchwały organów powiatu. Z treścią zaś stanowiska można zapoznać się w katalogu: Stanowiska, oceny i wystąpienia organów powiatu w sprawach publicznych.

Zobacz także

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"
Szczęśliwi kibice Anwilu wracają z Ostrowa z uśmiechami na twarzy
Palenie szkodzi
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja