Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

190 tys. zł na realizację pomysłu w 2018 r.

Urząd Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest realizacja zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2018, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

Uprawnione do składania ofert są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą tego rodzaju placówki na terenie miasta Włocławek.

Planowana maksymalna, łączna wysokość środków przewidzianych na realizację zadania w roku 2018 wyniesie 190 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) zgodnie z projektem budżetu na rok 2018, przy czym zastrzega się możliwość zmniejszenia sum przyznanych środków publicznych na realizację zadania w przypadku zmian i ograniczeń wprowadzonych do uchwały budżetowej Gminy Miasto Włocławek.

Realizację zadań publicznych w formie wsparcia, Gmina Miasto Włocławek dofinansowuje nie więcej niż do 85% całkowitych kosztów zadania publicznego. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Oferty należy składać osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12 pok. 20, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00, w piątki w godzinach 7.30 – 14.00, lub nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 12 grudnia 2017 roku.

Szczegóły procedury są dostępne pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-gminy-polegajacego-na-prowadzeniu-placowek-wsparcia-dziennego-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-roku-2018-przez-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-uprawnione-prowa/  

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja