Włocławski dworzec kością niezgody pomiędzy Urzędem Miasta we Włocławku a Prawem i Sprawiedliwością

A wszystko to kosztem mieszkańców Włocławka

Tak manipuluje się opinią publiczną.

Trwa spór na linii Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość. W zasadzie należałoby ując to tak. Od kilku lat jest ostry konflikt pomiędzy Jarosławem Chmielewskim (PiS) i prezydentem Markiem Wojtkowskim (PO). Obaj panowie nie szczędzą sobie "uprzejmości".  Wzajemna niechęć pojawiła się już z chwilą gdy urząd prezydenta zajął Marek Wojtkowski. Choć jeszcze przed wyborami w 2014 roku Jarosław Chmielewski poparł obecnego włodarza, o którym dziś mówi. (......) Żałuję, że 3 lata temu Prawo i Sprawiedliwość poparło Marka Wojtkowskiego na stanowisko prezydenta Włocławka. Wówczas mieliśmy do wyboru między złym (czyt. rządy Andrzeja Pałuckiego) a M.Wojtkowskim. Ale już w kilka miesięcy po podpisaniu umowy koalicyjnej mieliśmy bardzo dużo zastrzeń do pracy nowego prezydenta. I dlatego zdecydowaliśmy się na jej zerwanie". 

Mijały miesiące a konflikt na linii Wojtkowski Chmielewski narastał. Na tle poprzednich nieoprozumień sprawa włocławskiego dworca rozpaliła czytelników do czerowonści. Bo przecież i jedna, i druga strona ma racje. Jak to możliwe, że nikt w tej sprawie nie kłamie? I tu zbliżamy się do odpowiedzi na pytanie o manipulacje. Kto, dlaczego i po co? Na te pytania nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Pewne jest, że z manipulacją mamy do czynienia i to z całą pewnością.

W tym miejscu przypomnę fragment art. z 02.11.17 r. "(.....) Z mojej inicjatywy rozpoczęły się prace nad projektem wybudowania nowego dworca we Włocławku. Jeszcze w listopadzie 2017 roku odbędą się spotkania robocze, na których wypracujemy koncepcję w jakim kierunku pójdziemy. Czy wybudowanie nowego obiektu, czy remont starego. Pierwszy krok jaki został uczyniony, to wpisanie włocławskiego dworca na listę inwestycji ministerstwa infarstruktury (.....)". Zaś radny Jarosław Chmielewski dodał - "trzy lata temu prezydent Marek Wojtkowski obiecał włocławianom nowy dworzec. Jak państwo widzicie nic z tego nie wyszlo. Nie znaleźliśmy żadnych śladów działania M.Wojtkowskiego więc wygląda na to, że prezydent po prostu kłamał (......)".

Dzień po konferencji Prawa i Sprawiedliwości Marek Wojtkowski zwołał swoją konferencję, na której wytknął kłamstwa swoim adwersarzy. "Nie jest prawdą, że urząd nic nie zrobił w kierunku budowy nowego dworca. Od początku nasze inicjatywy napotykały na bariery, które ciężko było i jest pokonać (.....)" - dodał włodarz Włoclawka "

07 listopada br. radny Jarosław Chmielewski przekazał Markowi Wojtkowskiemu dokument, który zapowiedził zebranym w sali radnym i dziennikarzom w następujacy sposób. "Panie Prezydencie. Przekazuje panu dokoment, który jest gwarantem tego, ze Prawo i Sprawiedliwość dotrzyma słowa i wybuduje nowy dworzec we Włocławku". 

W związku z tą sytuacją Radio eMKa zwrciło się do biura prasowego Urzędu Miasta we Włocławku z prośbą o udostęnienie dokumentów świadczących o tym, że miastow rozpoczęło rozmowy na temat dworca z PKP i Urzędem Marszałkowskim.

Poniżej oryginal przysłanego dokumentu.

początekk cytatu;

Informacje dot. przebudowy dworca PKP/PKS

  1.  List intencyjny

W dniu 5 października 2015 r. między Województwem Kujawsko – Pomorskim, Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Gminą Miasto Włocławek został podpisany list intencyjny.

Wskazany dokument wyrażał wolę Stron do podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji inwestycji budowy nowego dworca kolejowego we Włocławku wraz z kompleksową przebudową i zagospodarowaniem terenu dworca kolejowego na potrzeby zintegrowanego węzła komunikacyjnego. Prace nad przygotowaniem  listu trwały od lipca do września 2015r.

  1.  Porozumienie

a)Prace nad wspólnym projektem w ramach planowanego dofinansowania z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko (w tym nad porozumieniem) w okresie listopad 2015r. – marzec 2016 r.

Trójstronne Porozumienie (PKP S.A., PKP PLK.S.A., Gmina Miasto Włocławek) nie zostało zawarte z uwagi na analizę stanowiska Ministerstwa Rozwoju Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Warszawie w sprawie dofinansowania oraz kwalifikowalności kosztów przebudowy dworca PKP/PKS we Włocławku. Z przesłanego pisma w kwietniu 2016r. od Ministerstwa wynikało, iż kosztem kwalifikowanym będzie tylko i wyłącznie sama przebudowa budynku dworca, natomiast cała towarzysząca mu infrastruktura, która zostanie przebudowana będzie kosztem niekwalifikowanym. Prace nad przygotowaniem porozumienia trwały od lutego do kwietnia 2016r.

b)Przygotowanie w czerwcu 2016r. dwustronne porozumienie z PKP SA w zakresie określenia zasad i warunków współpracy Stron, celem  opracowania wytycznych dla:

a)      kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla planowanego zadania inwestycyjnego Gminy Miasta Włocławek polegającego na zagospodarowaniu strefy przydworcowej na zintegrowany węzeł przesiadkowy

b)      kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla planowanego zadania inwestycyjnego PKP SA oraz PKP PLK SA polegającego na przebudowie kompleksu dworcowego wraz z przebudową linii kolejowej i infrastruktury towarzyszącej.

Z powodu zmian zachodzących w tamtym okresie w Spółce PKP S.A. zwlekano z podpisaniem porozumienia. Ostatecznie podpisanie porozumienia między PKP S.A. a Gminą Miasto Włocławek nastąpiłow dniu 15 grudnia 2016r.

  1.  Przygotowanie inwestycji

W dniu 4 kwietnia 2017r. zawarta została z Firmą „MBZ Andler, Tomczak” Spółka Jawna z siedzibą we Włocławku umowa na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej polegającej na utworzeniu zintegrowanego, multimodalnego węzła przesiadkowego wraz z powiązaniem układu komunikacyjnego z Dworcem PKP/PKS we Włocławku.

 

  1.  Kreatywne warsztaty dotyczące  przebudowy dworca

W dniu 15 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek zorganizowane przez Spółkę PKP S.A. odbyły się kreatywne warsztaty jako pierwszy etap konsultacji społecznych przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkania zostały określone ramy funkcjonalno – użytkowe inwestycji. Na warsztaty zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych oraz władze samorządowe. Spotkanie miało charakter otwarty.

 

  1.  Zarządzanie powstałą infrastrukturą

Od grudnia 2016r. prowadzone są rozmowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, których celem jest ustalenie roli jaką będzie pełniła Spółka Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy na terenie objętym planowaną przebudową tj. działce nr 192/56 KM 42. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że najprawdopodobniej spółka KPTS będzie chciała zarządzać przedmiotową nieruchomością. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Kujawsko – Pomorskim Transportem Samochodowym w zakresie finansowania realizacji projektu, który obejmuje swym zakresem m.in. zmianę zagospodarowania terenu działki obecnie użytkowanej przez Spółkę. Prezes Spółki bierze udział w uzgadnianiu dokumentacji projektowej jednakże nie wyraża zainteresowania istotną zmianą zagospodarowania terenu przydworcowego oraz uregulowaniom sposobu korzystania z terenu przez Spółkę. Nadal nie dokonano wyboru ostatecznej koncepcji zagospodarowania terenu. W związku z powyższym podjęto decyzję, iż Zamawiający czyli Gmina Miasto Włocławek sama dokona takiego wyboru. Spotkanie w tej sprawie zaplanowano na dzień 6 listopada 2017r.

  1.  Interwencje władz miasta oraz Parlamentarzystów

W lutym 2017r. wystosowana została do PKP S.A. przez Pana Józefa Łyczaka Senatora RP interwencja w sprawie przebudowy dworca we Włocławku.

W czerwcu i we wrześniu 2017r. wystosowana została przez Pana Janusza Zemke i Kosmy Złotowskiego Posłów do Parlamentu Europejskiego interwencjado Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie z zapytaniemo podjętedziałania przez PKP S.A. w sprawieprzebudowy dworca we Włocławku.W odpowiedziMinisterstwo poinformowało, iż projekt modernizacji dworca we Włocławku został umieszczony w „Programie Inwestycji dworcowych na lata 2016 – 2023” w grupie projektowej z priorytetem 38. Ponadto PKP S.A. poinformowało, iż projekt przebudowy dworca jest nierozerwalnie powiązany z zadaniem pn. „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny”, który znajduje się na liście rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego pod numerem 130. Wstępny harmonogram projektu przebudowy dworca w ramach Programu przewiduje jego realizację w latach 2020 – 2023, jednak podkreślić należy, że na chwilę obecną przedmiotowa inwestycja nie ma zapewnienia finansowego, co jest związane z ograniczonąwysokością alokacji środków UE. Ministerstwo poinformowało również, że projekty dla których nie ma przypisanego źródła finansowania będą mogły być zrealizowane w przypadku wystąpienia oszczędności przetargowych lub zwiększenia alokacji środków unijnych.

W zakresie działań przygotowawczych rewitalizacji linii nr 18, Spółka PKP PLK S.A. zleciła opracowanie studium wykonalności, także dla obszaru stacji Włocławek.

 - koniec cytatu.

Kto pierwszy ten lepszy.

Obaj panowie; i Marek Wojtkowki, i Jarosław Chmielewski, zdają sobie sprawę z tego, że ten wygra batalię o dworzec, kto pierwszy doprowadzi do jego wybudowania. A w finale owa inwestycja może mieć znaczenie przy wyborze na Urząd Prezydencki w 2018 roku. 

 

 

 

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja