Włocławek na liście 100 najuboższych miast w Polsce

Ohydne miasto

Dramat Włocławka trwa od 27 lat.

Prezydenci Włocławka od 1990 roku

Żadnych rządów, żadnego z prezydentów nie można zapisać na plus. Od lat Włocławek stacza się po równi pochyłej. Po roku dziewiędziesiątym firmy padały jak muchy. Z mapy przedsiębiorstw zniknęły: Kombinat Budowlany, Przedsiębiorstwo Budownictwa Roliczego, PB Kujawy, Korchem, Instalchem, Przedsiębiorstwo Transportowe "Transbud", WPHW (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wew.), MHD (Miejski Handel Detaliczny), Celuloza (także wiele mniejszych przedsiębiorstw, które pracowały na rzecz tej firmy), Hydrobudowa, Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wew. W dalszym okresie albo padły, albo zostały sprzedane nie zawsze za rynkową cenę takie przedsiebiorstwa jak: Fabryka Farb i Lakierów "Nobiles", Delecta, Fabryka Lin i Drutu "Drumet" czy Ursus. Łącznie pracę starciło prawie 5000 tys.osób. Marzeniem wielu było znalezienie pracy w społkach miejskich lub samym urzędzie. Ten trend trwa do dziś. Złe zarządzanie nie tylko naszym miastem, ale również okolicznymi gminami, spowodowało napływ pracowników z zewnątrz. A przez 27 lat żaden z prezydentów nie zrobił NIC, by:

- bezrobocie zostało zmniejszone,

- obcy kapitał zaczął inwestować we Włocławku.

Degradacja Włocławka powoduje, że w stolicy Kujaw mieszka nas coraz mniej. Najwięcej było nas w 1998 roku. Wówczas Włocławek zamieszkiwało prawie 123 tys. 400 osób. Dziś, jak podaje Główny Urząd Statystczny, 112 tys. 500 osób. Gdzie więc podziało się aż 11 tys. mieszkańców Włocławka?  

Hamulcowi Włocławka

Oprócz rządzących, w ten brzydki schemat braku działania i pracy na rzecz rozwoju Włocławka, wpisuje się skarbnik miasta Janina Radzikowska. Z informacji, do których dotarło Radio eMKa wynika, że skarbnik nie chce wydać nawet złotówki na rzecz rozwoju stolicy Kujaw.

Oto jeden z przykładów.

Na stronie www.popt.gov.pl można przeczytać niesłychanie ważną rzecz. Informacje tam zawarte pokazują jak pozyskać fundusze, dzięki którym Włocławek mógłby ruszyć z miejsca, mógłby zacząć się rozwijać po latach marazmu.

"(.....)Konkurs dla samorządów "HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"

18 lipca 2017 r. Ministerstwo Rozwoju (MR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Z uwagi na innowacyjną, nowatorską i z tego powodu trudną dla wielu potencjalnych wnioskodawców tematykę uruchomionego konkursu dotacji pt. HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców, Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o przedłużeniu terminu składania fiszek projektowych do 24 listopada br. (pkt. 15.1 Regulaminu konkursu).

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy  jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

Ze względu na pilotażowy charakter przewidywanych efektów konkursu, wdrażanych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych, nie mniej ważne jest upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie wśród różnych interesariuszy oraz innych miast o podobnych uwarunkowaniach.

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą w konkursie może być tylko pojedyncza gmina posiadająca status miasta (tj. gminy miejskie lub miejsko-wiejskie).

Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:

Etap I

Wnioskodawca przygotowuje i składa do MR fiszkę projektową (której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu), która w sposób syntetyczny powinna opisywać pomysł na projekt i proponowane działania w celu jego wdrożenia. Fiszka projektowa opisuje propozycje wnioskodawcy w zakresie inteligentnych rozwiązań dla miasta.

Pierwszy etap Konkursu kończy się wybraniem ok. 50 fiszek, które stanowią podstawę do przygotowania koncepcji projektu. W przypadku dużej liczby fiszek wysokiej jakości, MR może zdecydować o zwiększeniu liczby miast, które będą mogły przystąpić do II etapu Konkursu. 

Etap II

Wnioskodawcy, których fiszki zostały wybrane, otrzymają wsparcie merytoryczne m.in. w postaci szkoleń, warsztatów, konferencji oraz indywidualnego doradztwa eksperckiego (w celu przygotowania wniosku o dotację). Wnioski te podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu prac Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu dotacji. Lista Wnioskodawców, którzy otrzymają dotację zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.popt.gov.pl wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji oraz tytułem projektu.

Sposób składania fiszek (I etap) i wniosków (II etap)

Formularz fiszki (w I etapie)/wniosku (w II etapie) o przyznanie dotacji wraz z załącznikami zwany dalej „fiszką/wnioskiem”, należy złożyć papierowo w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci wypełnionego formularza PDF i arkusza kalkulacyjnego (na płycie CD/DVD lub pendrive) i dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą/kurierem, na adres:  

Dokumenty wyślij na adres:

Ministerstwo Rozwoju - Kancelaria Główna

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Na kopercie koniecznie napisz!

  • Konkurs „HUMAN SMART CITIES”
  • pełną nazwę i adres Wnioskodawcy

Terminy

Ogłoszenie konkursu – 18 lipca 2017 r.

Termin składania fiszek projektowych – 24 listopada 2017 r. (......)".

Spektakularnych "sukcesów" pani skarbnik i jej przełożnych jest znacznie więcej. Wkrótce Radio eMKa ujawni jeszcze bardziej bulwersujące fakty z życia Urzędu Miasta we Włocławku. Ale nie tylko. Radio eMKa pokaże jak politycy sprytnie manipulują wyborcami. Cel zawsze jest ten sam - władza. Ujawnimy również majątki, tych którym powinno zależeć na rozwoju Włocławka. A zależało i zależy nad bogaceniem się kosztem podatnika. Ujawnimy również dlaczego inwestorzy omijają Włocławek. 

 

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja