40-te Regaty Żeglarskie o „BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ ZALEWU WŁOCŁAWSKIEGO Z A R Z E C Z E W O 2 0 1 7"

Regatom patronuje Prezes Zarządu ANWIL S.A.

Memoriał Benedykta Michewicza.

 

 1. ORGANIZATOR: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie, ul. Uskok 5,  87-801 WŁOCŁAWEK

http://www.yca.pl;biuro@yca.pl; 54 255 02 55

Marek Lewandowski: 604 267 949, marek.lewandowski@yca.pl; Wojciech Warecki: 601 686 559

 1. MIEJSCE I TERMIN REGAT:

 • Port Regat: Marina Zarzeczewo

 • Regaty odbędą się na Jeziorze Włocławskim (Zalewie Włocławskim) w okolicy Zatoki Zarzeczewo
  w dniu 7 i 8 października 2017 (sobota i niedziela).

 • Otwarcie regat planowane jest w sobotę, 7 października 2017 o godz. 10:00.

 1. PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017÷2020 World Sailing, Przepisami Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2017÷2020, przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, Instrukcją Żeglugi i niniejszym Zawiadomieniem.

 2. KLASY: Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:  T-1,  T-2,  T-3 i OPEN.

Limit jachtów w poszczególnych klasach konieczny do uznania klasy ustala się na cztery jednostki.

Sternicy jachtów klas „T” przy zgłoszeniu do Regat podają współczynnik „Vi” jachtu.

 1. WYŚCIGI: Organizator planuje w ramach Regat rozegranie pięć wyścigów, trzy z podziałem na klasy, jeden wyścig tzw. otwarty o „Błękitną Wstęgę...”. (bez formuły przelicznikowej oraz ograniczeń sprzętowych). Zdobędzie ją bezwzględnie najszybszy jacht w tym wyścigu. Drugi wyścig tzw. otwarty to „Wyścig 40-to lecia…” (również bez formuły przelicznikowej oraz ograniczeń sprzętowych), ale w układzie wyścigu australijskiego.  Szczegółowe zasady przeprowadzenia tego wyścigu zostaną podane specjalnym komunikatem KS.

Warunkiem kwalifikacji w wyścigach otwartych jest start w wyścigach klasowych.

Regaty zostaną uznane za ważne, przy rozegraniu minimum jednego wyścigu.

 1. WYNIKI: w wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

 2. LICENCJA:  Regaty 40. BWZW 2017 posiadają: licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

 3. BIURO REGAT:  Marina Zarzeczewo, Włocławek ul. Uskok 5 tel: 54 255 02 55; biuro@yca.pl.

 4. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW: prowadzona będzie w oparciu o zgłoszenia dokonane
  w Biurze Regat na drukach dostarczonych przez Organizatora w przeddzień regat 6 października 2017 (piątek) w godzinach 18:00 do 21:00 oraz w dniu Regat 7 października 2017 (sobota) od 08:00 do 09:30.

 5. INSTRUKCJE ŻEGLUGI, KOMUNIKATY: Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla zawodników
  w trakcie zgłaszania się do Regat. Planowane trasy wyścigów dostępne będą dla zawodników podczas odprawy sterników. Start dla wszystkich klas wspólny. Czas startu do pierwszego wyścigu podany zostanie na odprawie sterników po otwarciu zawodów. Start do drugiego i następnych bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wyścigu. Wszystkie komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń KS
  w Marinie lub podawane przez megafon.

 6. WARUNKI UCZESTNICTWA: sternik jachtu zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania karty zgłoszenia i kwestionariusza pomiarowego oraz wniesienia opłaty startowej (wpisowe) w wysokości:  70.- PLN w przeddzień Regat (piątek) w godzinach 18:00 do 21:00, natomiast 90 ,- PLN w dniu rozpoczęcia Regat (sobota) od 08:00 do 09:30. Jacht musi posiadać widoczne znaki identyfikacyjne w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu oraz odpowiednią ilość sprzętu ratunkowego. Warunkiem dopuszczenia do Regat jest posiadanie ważnej polisy ubezpieczenia OC.

 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ: wszyscy uczestnicy biorą udział w Regatach na własną odpowiedzialność.        Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników Regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w Regatach.

 8. UBEZPIECZENIE: sternicy jachtów zgłoszonych do Regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC, obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Zawodnicy uczestniczą
  w Regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z Regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

 9. PRZEPISY ŻEGLUGOWE: załogi uczestniczące w Regatach mają obowiązek przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów żeglugowych.

 10. ZAŁOGA JACHTU ZGŁASZAJACA SIĘ DO REGAT wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i Sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz
  w materiałach dotyczących Regat w celu ich reklamy i promocji.

 11. REKLAMY: Kategoria Regat „C" - uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek
  z logo Głównego Sponsora regat firmy ANWIL S.A.

 12. NAGRODY:

 • sternik bezwzględnie najszybszego jachtu w wyścigu otwartym otrzymuje „Błękitną Wstęgę Zalewu Włocławskiego ZARZECZEWO 2017”;

 • zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu I otrzymają puchar, medale i dyplomy;

 • zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu II i III otrzymają medale i dyplomy;

 • nagroda finansowa dla załogi - zdobywcy „Błękitnej Wstęgi...” wynosi 700,- PLN;

 • sternik-zwycięzca otwartego wyścigu (australijskiego) „40-lecia..” otrzymuje Puchar Prezesa ANWIL S.A.;

 • nagroda finansowa dla załogi – zwycięzcy wyścigu „40-lecia..” wynosi 700,- PLN;

 • zawodnicy sklasyfikowani w wyścigu „40-lecia…” na miejscu II i III otrzymają medale
  i dyplomy;

 • sternik najszybszego jachtu najliczniejszej klasy otrzymuje „Memoriał Benedykta Michewicza”;

 • zawodnicy z pozostałych miejsc otrzymają dyplomy uczestnictwa;

 • nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników Regat.

 1. IMPREZY TOWARZYSZĄCE: w przeddzień Regat (piątek) zapraszamy na biesiadę żeglarską, przy muzyce mechanicznej, a w sobotę po wyścigach na koncert zespołu „ZEJMAN  & GARKUMPEL”.

 2. INFORMACJE DODATKOWE:

 • jachty, które muszą być wodowane za pomocą dźwigu (ze względu na konieczność montowania miecza szybrowego od dołu), będą miały możliwość skorzystania z suwnicy w porcie przy tamie.
  W powyższej sprawie prosimy o potwierdzenie użycia suwnicy najpóźniej do godz. 20:00
  5 października 2017 r (czwartek) u Kol. Zbigniewa KACPRZAKA tel. 697 701 481.

  • podczas trwania imprezy czynny będzie Bar Zarzeczewo z wyżywieniem i napojami.

  • slipowanie i parkowanie dla uczestników Regat w dniach 6.10 ÷ 9.10.2017 r. jest bezpłatne.

 

Noclegi: Organizator udostępnia możliwość bezpłatnego  skorzystanie z pola biwakowego (namiotowego)
w Marinie Zarzeczewo (namioty i przyczepy własne uczestników).

 • Adresy wybranych hoteli we Włocławku:

Hotel „Portofino”: al. Kazimierza Wielkiego; tel. 54 233 05 55; www.portofino.com.pl

Hotel „Garage Hotel”: ul. Toruńska 113; tel. 602 535 512; kontakt@garagehotel.pl

Hotel „VICTORIA”: ul. Przechodnia 1B; tel. 54 412 44 00;  recepcja@victoria-hotel.pl

Hotel „Ratuszowy”: ul. Bojańczyka 7; tel. 54 232 62 76

Hotel „Kujawy”: ul. Kościuszki 18/20  tel. 54 232 68 00

Hotel „Młyn”: ul. Okrzei 77; tel. 54 233 01 00; hotelmlyn@hotelmlyn.pl

Hotel „Aleksander”: ul. Szpitalna 23;tel. 54 412 66 88

 

 

 

 

 

Zobacz także

W najbliższą środę
Biały Listek CSR
Dla odwiedzających muzea tej nocy przygotowano specjalne atrakcje
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja